izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Iepirkumu izziņošana

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2009. gada 1. novembrī, pasūtītājs sagatavo, iesniedz publicēšanai un publicē publisko iepirkumu paziņojumus, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus – publikāciju vadības sistēmu (PVS). Kad pasūtītājs ir aizpildījis pieteikumu reģistrācijai PVS un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis autentifikācijas rīkus, pasūtītājs autorizējas PVS un sagatavo publisko iepirkumu paziņojumus.

Publisko iepirkumu likuma 9. pantam atbilstošie paziņojumi, ja paredzamā līgumcena publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, un publiskiem būvdarbu līgumiem – vienāda ar 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro:

 • paziņojums par plānoto līgumu;
 • informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu.

Aizpildot paziņojumus 9. panta kārtībā, pēc apstiprināšanas tie ir redzami Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Atlasīt pēc sliekšņa”, „Iepirkumi PIL 9. panta kārtībā”).

Publisko iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi, ja paredzamā līgumcena publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda vai lielāka par 42 000 euro, un būvdarbu līgumiem – vienāda vai lielāka par 170 000 euro:

 • iepriekšējais informatīvais paziņojums;
 • paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju;
 • paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
 • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;
 • paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā;
 • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – iepriekšējais informatīvais paziņojums;
 • paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu;
 • paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot metu konkursu, ja paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, publicējot:

 • paziņojumu par metu konkursu;
 • paziņojumu par metu konkursa rezultātiem.

Pasūtītājs sagatavo paziņojumu PVS un pēc apstiprināšanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām un publicē to savā tīmekļvietnē, ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām. Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka vai Publisko iepirkumu likuma 10. pantā minētā iepirkuma gadījumā 750 000 euro vai lielāka, Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām un nosūta paziņojumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Iepirkumu uzraudzības birojs publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 48 stundas pēc tam, kad saņemts Eiropas Savienības Publikāciju biroja apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu pasūtītājam, papildus uz pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem. Kad pasūtītājs ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un publicē to savas tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus”.

Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.

Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Publisko iepirkumu likumā noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi (paredzamā līgumcena piegādes un pakalpojumu līgumiem, metu konkursiem ir vienāda vai lielāka par 443 000 euro, un būvdarbu līgumiem – vienāda vai lielāka par 5 548 000 euro):

 • periodisks informatīvs paziņojums;
 • paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju;
 • paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
 • paziņojums par metu konkursu;
 • paziņojums par metu konkursa rezultātiem
 • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;
 • paziņojums par kvalifikācijas sistēmu;
 • paziņojums par izmaiņām līguma darbības laikā;
 • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu;
 • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojums par kvalifikācijas sistēmu;
 • paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – periodisks informatīvs paziņojums.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo paziņojumu PVS un pēc apstiprināšanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām un nosūta paziņojumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Iepirkumu uzraudzības birojs publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 48 stundas pēc tam, kad saņemts Eiropas Savienības Publikāciju biroja apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, papildus uz norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem. Kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un publicē to savas tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi”).

Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.

Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem atbilstošie paziņojumi, ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, bet piegādes un pakalpojumu līgumiem ir 42 000 euro vai lielāka, un būvdarbu līgumiem 170 000 euro vai lielāka:

 • sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojums par iepirkumu;
 • sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojums par grozījumiem;
 • sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojums par rezultātiem.

Aizpildot paziņojumus saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, pēc apstiprināšanas tie ir redzami Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Atlasīt pēc pazīmes”, „SPS iepirkumu vadlīniju paziņojumi”).

Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Iepirkumu vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi, ja minēto likumu piemēro pasūtītājs, kas ir Publisko iepirkumu likuma subjekts, un piegādes līgumu un pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda ar 48 000 euro vai lielāka un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda ar 170 000 euro vai lielāka, vai pasūtītājs, kas ir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma subjekts, un piegādes līgumu un pakalpojumu līgumu līgumcena ir vienāda vai lielāka par 443 000 euro, un būvdarbu līgumu līgumcena ir vienāda vai lielāka par 5 548 000 euro:

 • paziņojums par līgumu;
 • paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu;
 • paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem;
 • brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;
 • paziņojums par apakšuzņēmuma līgumu.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam atbilstošie paziņojumi, ja iepirkuma līgumu līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka (443 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem un 5 548 000 euro būvdarbu līgumiem):

 • iepriekšējais informatīvais paziņojums;

Pasūtītājs sagatavo paziņojumus PVS, un pēc apstiprināšanas tie ir redzami Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Aizsardzības un drošības jomas iepirkumi”).

Ja iepirkuma līgumu līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām vai lielāka (443 000 euro piegādes un pakalpojumu līgumiem un 5 548 000 euro būvdarbu līgumiem), Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.

Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2017. gada 1. maijā, publiskais partneris vai tā pārstāvis sagatavo un iesniedz publicēšanai koncesijas procedūru paziņojumus, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus – publikāciju vadības sistēmu (PVS). Ja publiskais partneris vai tā pārstāvis vēl nav reģistrēts darbam PVS kā pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, ir jāaizpilda pieteikums reģistrācijai PVS. Uz norādīto elektroniskā pasta kastīti tiks nosūtīti autentifikācijas rīki, un publiskais partneris vai tā pārstāvis varēs autorizēties PVS un sagatavot koncesijas procedūru paziņojumus.

Publiskās un privātās partnerības likumam atbilstošie paziņojumi:

 • paziņojums par koncesiju;
 • paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju;
 • paziņojums par koncesijas piešķiršanu;
 • brīvprātīgs paziņojums par koncesijas procedūras rezultātiem;
 • paziņojums par izmaiņām koncesijas līgumā tās darbības laikā;
 • iepriekšējs informatīvs paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem;
 • paziņojums par koncesijas piešķiršanu sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem.

Publiskais partneris vai tā pārstāvis sagatavo paziņojumu PVS un pēc apstiprināšanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām un publicē to savā tīmekļvietnē, ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām. Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka (no 5 548 000 euro), Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām un nosūta paziņojumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Iepirkumu uzraudzības birojs publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 48 stundas pēc tam, kad saņemts Eiropas Savienības Publikāciju biroja apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu publiskajam partnerim vai tā pārstāvim, papildus uz publiskā partnera vai tā pārstāvja norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem. Kad publiskais partneris vai tā pārstāvis ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un publicē to savas tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus”.

Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.

Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”, kas stājās spēkā 2017. gada 1. martā, finansējuma saņēmējs iesniedz un publicē iepirkuma paziņojumus un citus iepirkuma dokumentus Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja uzturēto Publikāciju vadības sistēmu (PVS). Kad finansējuma saņēmējs ir reģistrējies PVS sadaļā „Finansējuma saņēmēja reģistrācija (MK noteikumi Nr. 104)” (ja nepieciešams, papildus reģistrējot savu pārstāvi, kas ir tiesīgs iesniegt un publicēt paziņojumus un citus iepirkuma dokumentus finansējuma saņēmēja vārdā) un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis autentifikācijas rīkus, finansējuma saņēmējs (vai tā pārstāvis) autorizējas PVS un sagatavo šādus iepirkuma paziņojumus:

 • paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru;
 • paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem;
 • paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai grozījumiem.

Pēc apstiprināšanas iepirkuma paziņojumi ir redzami Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Pasūtītāja finansētie projekti”).

Iepirkumu uzraudzības birojs nodrošina Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktās funkcijas, veicot personas datu apstrādi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

Sadaļā „Meklēt paziņojumus”, „Sūdzības” ir iekļauta informācija par Iepirkumu uzraudzības birojā saņemtajiem iesniegumiem par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, kas ir pieņemti izskatīšanai iesniegumu izskatīšanas komisijā, kā arī uzaicinājumiem uz iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēm un iesniegumu izskatīšanas komisijas sēdēs pieņemtajiem lēmumiem.

UZ AUGŠU