izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

TIESĪBU AKTI

Šajā tīmekļvietnē publicēti ar iepirkumu jomu saistītie aktuālie normatīvie aktI:

 • Apakšsadaļā "Likumi" apkopoti publlsiko ieprikumu jomu regulējošie Latvijas normatīvie aktie, kuriem ir likuma spēks un kas noregulē būtiskākos ar iepirkumu jomu saistītos jautājumus.
 • Apakšsadaļā "MK noteikumi" apkopoti Latvijas normatīvie akti, kuriem ir Ministru kabineta noteikumu rangs un ar kuri nodrošina iepirkumu jomu regulējošo likumu piemērošanu.
 • Apakšsadaļā "ES direktīvas" apkopotas būtiskākās direktīvas, kas Eiropas Savienības līmenī koordinē iepirkumu jomu.
 • Apakšsadaļā "ES regulas" apkopotas regulas, kas Eiropas Savienības līmenī regulē iepirkumu jomu, nosakot vienotus (visbiežāk tehniskus) noteikumus, kas saistoši Eiropas Savienības dalībvalstīs.
 • Apakšsadaļā "Citi" apkopoti Latvijai saistošie tiesību akti, kurus pieņēmušas (izdevušas) valstis, starptautiskas organizācijas vai to institūcijas, kā arī Eiropas Savienības institūcijas īpašā kārtībā.
 • Apakšsadaļā "Augstākās tiesas lēmumi" pieejams Augstākās tiesas prakses apkopojums publisko iepirkumu lietās, kas aptver Augstākās tiesas praksi no 2004. gada 2015. gadam.
 • Apakšsadaļā "ES Tiesas spriedumi" apkopoti Eiropas Savienības Tiesas (līdz Lisabonas līguma noslēgšanai – Eiropas Kopienu Tiesa) praksi publisko iepirkumu jomā. Pilnu sprieduma teksts pieejams Oficiālajā Eiropas Savienības Tiesas tīmekļvietnē.

 

Informācijai:

 • Latvijas normatīvie akti pieejami Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" tīmekļvietnē;
 • Latvijas normatīvo aktu projekti pieejami Latvijas Republikas Ministru kabineta tīmekļvietnes apakšsadaļā "Tiesību aktu projekti", kā arī Latvijas Republikas Saeimas tīmekļvietnes apakšsadaļā "Likumprojekti"
 • Eiropas Savienības normatīvie akti pieejami Eiropas Savienības oficiālā izdevuma "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" tīmekļvietnē
 • Tāpat Eiropas Savienības tiesību akti iepirkumu jomā, kā arī atsevišķi to projekti ir pieejami Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus direktorāta tīmekļvietnē.

 

 

UZ AUGŠU