izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Videonovērošana

 

Iepirkumu uzraudzības biroja ēkas un telpu videonovērošanas privātuma politika.

1. Pārzinis – Iepirkumu uzraudzības birojs (reģ. Nr. 90001263305), juridiskā adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010, tālruņa Nr.: 67326719, e-pasta adrese: pasts(at)iub.gov.lv, www.iub.gov.lv.

Ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e‑pasta adresi: datuspecialists(at)iub.gov.lv vai zvanot uz tālruņa Nr. 66931497.

2. Pārziņa videonovērošanas veikšanas adrese: Iepirkumu uzraudzības biroja telpas un ēkas ārējais perimetrs Rīgā, Eksporta ielā 6, LV-1010.

3. Videonovērošanas veikšanas laiks – Pārziņa telpu un ēkas ārējā perimetra videonovērošana tiek veikta, kad kameru sensori konstatē kustības jebkurā diennakts stundā katru dienu (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas) no plkst. 00:00 līdz plkst. 24:00.

3. Personas datu apstrādes mērķis, veicot videonovērošanu – nesankcionētas piekļuves Pārziņa telpām ierobežošana, noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar Pārziņa īpašuma un tā rīcībā esošo datu aizsardzību, kā arī personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību.

4. Videonovērošanas tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

5. Datu subjektu kategorijas – personas, kuras apmeklē Pārziņa telpas (t.sk. Pārziņa darbinieki) Pārziņa noteiktajā darba laikā. Personas, kuras apmeklē Pārziņa telpas (t.sk. Pārziņa darbinieki) ārpus Pārziņa noteiktā darba laika (t.sk. brīvdienas un svētku dienas). Personas, kuras atrodas Pārziņa biroja ēkas tuvumā.

6. Apstrādāto datu kategorijas – personu, kuras ir fiksētas Pārziņa videonovērošanas ierakstos, biometriskie dati, kas atklāj indivīda fiziskās pazīmes (sejas digitālās fotogrāfijas). Indivīda ārējās pazīmes (apģērbs) un uzvedības pazīmes, kas ļauj identificēt konkrētas personas atrašanos Pārziņa telpās un/vai Pārziņa biroja ēkas tuvumā noteiktā laika posmā.

7. Apstrādāto datu saņēmēju kategorijas, kuriem dati ir vai tiks izpausti – pēc pieprasījuma datu subjekts par sevi, Pārziņa atbildīgie darbinieki, tiesībaizsardzības iestādes.

8. Videonovērošanas ietvaros iegūto personas datu apstrādi Pārzinis nodrošina, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 5. pantā noteikto vispārējo personas datu apstrādes principu ievērošanu. Pārziņa veiktās videonovērošanas rezultātā iegūti personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Pārziņa apstiprinātiem iekšējiem noteikumiem, kas paredz gan tehnisko, gan organizatorisko pasākumu īstenošanu, t.sk., tikai pilnvarotu personu piekļuvi datiem, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, garantētu to drošību un likumīgu apstrādi atbilstoši paredzētajam apstrādes mērķim.

9. Veicot personas datu apstrādi, Pārzinis nodrošina:

a) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantā noteiktās Datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem.

b) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. pantā noteiktās Datu subjekta tiesības uz savu personas datu dzēšanu.

c) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18. pantā noteiktās Datu subjekta tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi.

10. Pārzinis nodrošina, ka videonovērošanas rezultātā iegūtie personas dati netiek nodoti saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām.

11. Pārzinis nodrošina, ka videonovērošanas rezultātā iegūto personas datu glabāšanas ilgums, pirms to automatizētas dzēšanas, ir 30 dienas, izņemot gadījumus, ja ieraksts nepieciešams kā pierādījums civilprocesā, administratīvā procesā vai kriminālprocesā (glabā tik ilgi, līdz beidzas nepieciešamība, pēc tam ierakstu dzēšot).

12. Jautājumus par Pārziņa veikto personas datu apstrādi aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: datuspecialists(at)iub.gov.lv. Iebildumu gadījumā Jums ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju, rakstot uz e-pasta adresi: info(at)dvi.gov.lv.

 

UZ AUGŠU