izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Iepirkumu izziņošana

Iepirkumu izziņošana atbilstoši Publisko iepirkumu likumam

 1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2009. gada 1. novembrī, pasūtītājs sagatavo, iesniedz publicēšanai un publicē publisko iepirkumu paziņojumus, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus – Publikāciju vadības sistēmu (PVS).
 2. Kad pasūtītājs ir aizpildījis pieteikumu reģistrācijai PVS un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis autentifikācijas rīkus, pasūtītājs autorizējas PVS un sagatavo publisko iepirkumu paziņojumus, kurus nosaka Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 103 „Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”.
 3. Ja paredzamā līgumcena publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda ar 10 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 42 000 euro, un publiskiem būvdarbu līgumiem – vienāda ar 20 000 euro vai lielāka, bet mazāka par 170 000 euro, pasūtītājs aizpilda Publisko iepirkumu likuma 9. pantam atbilstošos paziņojumus – paziņojumu par plānoto līgumu un informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu.
 4. Aizpildot paziņojumu 9. panta kārtībā, pasūtītājs pārliecinās par paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un uzņemas pilnu atbildību par tā saturu. Pēc paziņojuma apstiprināšanas tas ir redzams Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus”.
 5. Ja paredzamā līgumcena publiskiem piegādes un pakalpojumu līgumiem ir vienāda vai lielāka par 42 000 euro, un būvdarbu līgumiem – vienāda vai lielāka par 170 000 euro, pasūtītājs aizpilda Publisko iepirkumu likumam atbilstošo paziņojumu – iepriekšējo informatīvo paziņojumu, paziņojumu par līgumu, paziņojumu par izmaiņām vai papildu informāciju, paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā, paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – iepriekšējo informatīvo paziņojumu, paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojumu par līgumu, paziņojumu par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem – paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
 6. Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot metu konkursu, ja paredzamā līgumcena ir 10 000 euro vai lielāka, publicējot paziņojumu par metu konkursu un paziņojumu par metu konkursa rezultātiem.
 7. Pasūtītājs sagatavo paziņojumu PVS un pēc apstiprināšanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
 8. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām un publicē to savā tīmekļvietnē, ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām.
 9. Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka vai Publisko iepirkumu likuma 10. pantā minētā iepirkuma gadījumā 750 000 euro vai lielāka, Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publisko iepirkumu likuma prasībām un nosūta paziņojumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Iepirkumu uzraudzības birojs publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 48 stundas pēc tam, kad saņemts Eiropas Savienības Publikāciju biroja apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu.
 10. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu pasūtītājam, papildus uz pasūtītāja norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem. Kad pasūtītājs ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un publicē to savas tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus”.
 11. Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.
 12. Lai iegūtu sīkāku informāciju par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu, iesakām skatīt pamācības, kas pieejamas PVS sadaļā „Pamācības”, vai konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem, zvanot pa tālr. 67326710, 67509727 vai rakstot uz atbalsts(at)iub.gov.lv.

Iepirkumu izziņošana atbilstoši Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

 1. Saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas stājās spēkā 2019. gada 7. maijā, un, ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām, bet piegādes un pakalpojumu līgumiem ir 42 000 euro vai lielāka, un būvdarbu līgumiem 170 000 euro vai lielāka, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iepirkumu izsludina Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
 2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sagatavo un publicē iepirkumu paziņojumus, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus – Publikāciju vadības sistēmu (PVS).
 3. Kad sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir aizpildījis pieteikumu reģistrācijai PVS un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis autentifikācijas rīkus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs autorizējas PVS un sagatavo iepirkumu paziņojumus saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.
 4. Pēc iepirkuma paziņojuma aizpildīšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārliecinās par paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un pilnīgumu, uzņemoties pilnu atbildību par tā saturu. Pēc apstiprināšanas iepirkuma paziņojumi ir redzami Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („SPS iepirkumu vadlīniju paziņojumi”).
 5. Lai iegūtu sīkāku informāciju par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu, iesakām skatīt pamācību, kas pieejama PVS sadaļā „Pamācības”, vai konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem: zvanot pa tālr. 67326710, 67509727 vai rakstot uz atbalsts(at)iub.gov.lv.

 Iepirkumu izziņošana atbilstoši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam

 1. Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu pasūtītājs sagatavo, iesniedz publicēšanai un publicē iepirkumu paziņojumus, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus – Publikāciju vadības sistēmu (PVS).
 2. Kad pasūtītājs ir aizpildījis pieteikumu reģistrācijai PVS un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis autentifikācijas rīkus, pasūtītājs autorizējas PVS vai, ja pasūtītājs jau ir reģistrējies PVS kā Publisko iepirkumu likuma subjekts vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma subjekts, iestādes administratora kontā ir jāveic atzīme par Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumam atbilstošo paziņojumu pievienošanu.
 3. Pasūtītājs sagatavo paziņojumus, kurus nosaka Ministru kabineta 2011. gada 6. decembra noteikumi Nr. 927 „Noteikumi par iepirkumos aizsardzības un drošības jomā izmantojamo paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”.
 4. Pēc paziņojuma aizpildīšanas pasūtītājs pārliecinās par paziņojumā ietvertās informācijas pareizību un pilnīgumu, uzņemoties pilnu atbildību par tā saturu. Pēc paziņojuma apstiprināšanas tas ir redzams Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus”.
 5. Ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir vienāda vai pārsniedz Ministru kabineta noteikto līgumcenu robežu (443 000 euro piegādes un pakalpojumu iepirkumiem un 5 548 000 euro būvdarbu iepirkumiem), Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.
 6. Par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu iesakām konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem, zvanot pa tālr. 67326710, 67509727 vai rakstot uz atbalsts(at)iub.gov.lv.

Iepirkumu izziņošana atbilstoši Publiskās un privātās partnerības likumam

 1. Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2017. gada 1. maijā, publiskais partneris vai tā pārstāvis sagatavo un iesniedz publicēšanai koncesijas procedūru paziņojumus, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus – Publikāciju vadības sistēmu (PVS).
 2. Ja publiskais partneris vai tā pārstāvis vēl nav reģistrēts darbam PVS kā pasūtītājs vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, ir jāaizpilda pieteikums reģistrācijai PVS. Uz norādīto elektroniskā pasta kastīti tiks nosūtīti autentifikācijas rīki, un publiskais partneris vai tā pārstāvis varēs autorizēties PVS un sagatavot koncesijas procedūru paziņojumus, kurus nosaka Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumi Nr. 244 „Koncesijas procedūru paziņojumi un to sagatavošanas kārtība”.
 3. Publiskais partneris vai tā pārstāvis sagatavo paziņojumu PVS un pēc apstiprināšanas iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
 4. Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām un publicē to savā tīmekļvietnē, ja paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām.
 5. Ja paredzamā līgumcena ir vienāda ar Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka, Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas pārbauda tā satura atbilstību Publiskās un privātās partnerības likuma prasībām un nosūta paziņojumu Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Iepirkumu uzraudzības birojs publicē savā tīmekļvietnē paziņojumu pēc tam, kad saņemts apstiprinājums par paziņojuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai 48 stundas pēc tam, kad saņemts Eiropas Savienības Publikāciju biroja apstiprinājums par paziņojuma saņemšanu.
 6. Gadījumā, ja paziņojumā ir jāveic labojumi, Iepirkumu uzraudzības birojs atgriež paziņojumu publiskajam partnerim vai tā pārstāvim, papildus uz publiskā partnera vai tā pārstāvja norādīto elektroniskā pasta kastīti nosūtot informāciju par nepieciešamajiem labojumiem. Kad publiskais partneris vai tā pārstāvis ir novērsis nepilnības paziņojumā un atkārtoti to apstiprinājis, Iepirkumu uzraudzības birojs pārliecinās par paziņojuma satura atbilstību un publicē to savas tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus”.
 7. Iepirkumu uzraudzības birojs elektroniski nosūta paziņojumus publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, izmantojot Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša dokumentu elektronisko saņemšanas sistēmu.
 8. Lai iegūtu sīkāku informāciju par iepirkumu paziņojumu aizpildīšanu, iesakām skatīt pamācības, kas pieejamas PVS sadaļā „Pamācības”, vai konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem, zvanot pa tālr. 67326710, 67509727 vai rakstot uz atbalsts(at)iub.gov.lv.

Iepirkumu izziņošana atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem”

 1. Finansējuma saņēmējs iepirkuma paziņojumus un citus iepirkuma dokumentus publicē Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejamos elektroniskos līdzekļus iepirkuma paziņojuma un citu iepirkuma dokumentu iesniegšanai un publicēšanai – Publikāciju vadības sistēmu (PVS).
 2. Kad finansējuma saņēmējs ir reģistrējies PVS sadaļā „Finansējuma saņēmēja reģistrācija (MK noteikumi Nr. 299)” (ja nepieciešams, papildus reģistrējot savu pārstāvi, kas ir tiesīgs iesniegt un publicēt paziņojumus un citus iepirkuma dokumentus finansējuma saņēmēja vārdā) un norādītajā elektroniskā pasta kastītē ir saņēmis autentifikācijas rīkus, finansējuma saņēmējs (vai tā pārstāvis) autorizējas PVS un sagatavo iepirkuma paziņojumus.
 3. Pēc iepirkuma paziņojuma aizpildīšanas finansējuma saņēmējs (vai tā pārstāvis) pārliecinās par paziņojumā un citos iepirkuma dokumentos (ja tādi tiek pievienoti paziņojumam) ietvertās informācijas pareizību un pilnīgumu, uzņemoties pilnu atbildību par to saturu. Pēc apstiprināšanas iepirkuma paziņojumi ir redzami Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus” („Pasūtītāja finansētie projekti”).
 4. Par iepirkuma paziņojumu aizpildīšanu iesakām konsultēties ar Iepirkumu uzraudzības biroja Informācijas departamenta vecākajiem referentiem, zvanot pa tālr. 67326710, 67509727 vai rakstot uz atbalsts(at)iub.gov.lv.
UZ AUGŠU